Relevanță

Proiectul „Sisteme moderne de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare in cadrul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice” raspunde obiectivului specific al Domeniului major de intervenţie 1.2, asigurand o imbunatatire de structura si proces in ceea ce priveste preluarea, evaluarea si informarea privind tezele de doctorat si gestionarea titlurilor universitare in cadrul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Prin urmare, realizarea proiectului de fata, concretizata in atingerea obiectivelor fundamentate, contribuie - alaturi de celelalte proiecte finantate - la indeplinirea obiectivului specific al axei 1.2 din Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative – îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice.

Avand in vedere modificarile de structura si proces aduse de Legea Educatiei Nationale, adoptata la inceputul acestui an, dar si documentele strategice care guverneaza activitatea MENCS, este strict necesara dezvoltarea unui sistem informatic integrat la nivelul intregului sistem educational care sa contina o baza de date de cunoştinţe referitoare la reglementarea şi controlul activităţii, informatii statistice, nevoie generata de deficientele majore pe care le prezinta managementul informatiilor, de imperativul coordonarii activitatilor si de intârzierile in luarea deciziilor.

Proiectul de fata se incadreaza in aceasta initiativa a Ministerului, deoarece isi presupune sa valorifice potentialul si avantajul oferit de noile tehnologii in ceea ce priveste procesele de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare.

Proiectul se inscrie in cadrul definit de de Strategia Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice de crestere a transparentei decizionale in acordarea titlurilor stiintifice si didactice, conform careia, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, comisie de exeperti constituita de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, are ca atributii elaborarea criteriilor si stabilirea bazelor de date international reprezentative pentru fiecare domeniu specific, iar unitatile de invatamant superior au atributii complete in ceea ce priveste acordarea titlurilor stiintifice si didactice, inclusiv solutionarea contestatiilor

Totodata, educaţia este un factor cheie pentru dezvoltarea durabilă la nivel global. Prin „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Orizonturi 2013-2020-2030”, România fixează ca obiectiv prioritar de importanţă strategică îmbunătăţirea radicală şi diversificarea ofertei educaţionale a întregului sistem de învăţământ şi formare profesională, condiţie obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor dezvoltării durabile pe termen mediu şi lung. Societatea românească recunoaşte faptul că educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea multidimensională şi anticipativă a capitalului uman, reprezentând o cale spre dezvoltarea durabilă, privită ca un proces de învăţare socială în căutare de soluţii inovative.

Proiectul este subscris Programului de Guvernare 2009-2012 şi Strategia "Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii" elaborată în baza Pactului Naţional. Obiectivele Strategiei „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” care vizează dezvoltarea educaţiei şi cercetării conţin soluţiile operaţionale pentru perioada 2009-2015, astfel încât prin educaţie şi cercetare să se ajungă în România la o societate a cunoaşterii, singura care poate aduce prosperitatea, dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea personală a fiecărui cetăţean.

Promovarea celor patru piloni ai societăţii cunoaşterii - educaţia, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea - înseamnă susţinerea prioritară a acestor activităţi sociale dar şi o nouă grilă de valori.

Obiectivul final al acestei strategii este asumarea socială, reală, a unei noi scale de valori, necesară pentru realizarea consecventă a opţiunilor ce corespund unei economii a cunoaşterii.

Sistemul educaţional actual trebuie să înlăture problemele legate de eficienţă, echitate, calitate şi relevanţă pentru economia cunoaşterii, să producă cercetare şi inovare şi să fie capabil să promoveze o Românie competitivă şi prosperă.

Prin oferirea de instrumente moderne şi prin simplicarea proceselor administrative, proiectul contribuie la reducerea sarcinilor administrative, urmărind astfel obiectivele stabilite de Comisia Europeană prin Comunicarea COM(2007)23 - Programul de acţiune pentru reducerea sarcinilor administrative în Uniunea Europeană, şi de Strategia pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice centrale 2008 – 2013, elaborată de Guvernul României. De asemenea, proiectul urmăreşte obiectivele stabilite de această strategie, punând accent pe îmbunătăţirea calităţii, pe simplificarea reglementărilor şi pe îmbunătăţirea relaţiei cu utilizatorii serviciilor publice.

Necesitatea de a investi in capacitatea institutionala a Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice este subscrisa Orientarilor Strategice Comunitare privind Coeziunea, in acele state membre unde performanta socio-economica si buna guvernare constituie câteva din principalele provocari ale perioadei de programare 2007-2013.

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor Cadrului Strategic National de Referinta (CNSR) 2007-2013, intrucat sustine dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din România – prin implementarea unui sistem modern de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare. Proiectul asigura de asemenea indeplinirea obiectivului de consolidare a unei capacitati administrative eficiente, prin generarea unui nou cadru procedural nou.

Proiectul de fata este complementar unor actiuni recente, unele chiar in curs de implementare, coordonate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

MENCS a implementat proiectul Phare RO 200/IB/OT-01, prin care s-a structurat sistemul de calificari profesionale aferent profesiilor reglementate din Romania si s-a creat cadrul legal  al recunoasterii calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate pe teritoriul Romaniei, de catre asociatiile profesionale, prin elaborarea si adoptarea Legii 200/2004, cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate. Acestui proiect i-a fost asociat Proiectul Phare Ro 0006.03. Proiectul Phare Ro 0006.03 "Mutual Recognition for Professional Qualifications"– a avut ca obiectiv principal transparentizarea procedurilor de recunoastere a calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, prin intermediul unui portal dedicat.

MENCS implementeaza in Romania sistemul IMI (Internal Market Information system) -sistemul de Informare al Pietei Interne, componenta "Calificari Profesionale" (Professional Qualifications) (IMI PQ). Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) este conceput pentru a îmbunătăţi comunicarea dintre administraţiile statelor membre. Este vorba de un instrument electronic dezvoltat de Comisia Europeană-Directia „Piaţa Internă”-DG MARKT, constând într-un sistem de schimb de informaţii, care permite statelor membre să se angajeze într-o cooperare zilnică mai eficace în vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind piaţa internă.

Sistemul IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about_ro.html) este destinat să contribuie la depăşirea unor obstacole practice importante, precum culturi administrative şi de lucru diferite, limbi diferite şi lipsa unor parteneri clar identificaţi în celelalte state membre.

Proiectul este dezvoltat de catre Comisia Europeana, iar implementarea acestuia în Romania este coordonată de către Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) al Guvernului României, in calitate de Coordonator National IMI , si de catre MENCS in calitate de Coordonator Legislativ IMI, pentru componenta PQ (Professional Qualifications). MENCS a fost abilitat prin Memorandum guvernamental şi prin HG931/2010 să implementeze in România componenta „Professional Qualifications” a sistemului IMI, fiind nominalizat Coordonator Legislativ pentru IMI (LegislativeIMI Coordonator-L.IMI.C)

MENCS este de asemenea coordonator naţional pentru transpunerea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale  si reprezinta Romania la Comitetul european pentru recunoaşterea calificărilor profesionale şi la Grupul european al coordonatorilor naţionali pentru recunoaşterea calificărilor profesionale.

Alternativele care fac posibila solutionarea problemelor cu care se confrunta grupul tinta, identificate si prezentate in capitolul 2.2, vizeaza fie cresterea numarului de personal implicat in activitatile vizate de proiect, fie implementarea unui sistem informatic care permite o mai buna gestionare a proceselor.

Prima alternativa care a fost avuta in vedere, aceea de crestere a numarului de personal, conduce la cresterea costurilor operationale ale Solicitantului, iar problemele ar fi solutionate doar temporar, datorita limitelor impuse de productivitatea factorului uman. Alternativa reprezentata de sistemul informatic conduce la dezvoltarea unor proceduri noi de specifice sistemului de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare. Analiza interna realizata de Solicitant pe criterii tehnico-economice si functionale a relevat superioritatea celei de-a doua alternative prezentate. Prin urmare, in vederea solutionarii problemelor identificate la nivelul grupului tinta s-a decis implementarea unui sistem informatic dedicat, care valorifica atat capacitatile factorului uman, reprezentat de angajatii MENCS, cat si facilitatile de ultima generatie oferite de noile tehnologii.